پشتیبانی 24 ساعته: 33241000-011

خرید از طریق پست بانک

  پیشخوان:                                  آدرس:                                                            مدیر :                                            شماره تماس:

 معلم کلا                                   روستای معلم کلا                                             آقای قاسمی                                  33153270

پهنه کلا                                    روستای پهنه کلا                                              خانم بابایی                                    09115757057

پلنگ آزاد                                روستای پلنگ آزاد                                           آقای زمین دار                               09381810929

داراب کلا                                  روستای داراب کلا                                            آقای طالبی                                        33887603     

  امره                                          روستای امره                                                   آقای محمد علی مسافر                   33454080

آبندان سر                              روستای آبندان سر                                          آقای مضفر                                        33273853

  ارم                                          روستای ارم                                                        آقای کیانی                                        09111545640

اسرم                                         روستای اسرم                                                   آقای رستمی                                      33734121

آهی دشت                              روستای آهی دشت                                           آقای امینی                                         33227170

بالادزا                                        روستای بالادزا                                                 آقای علیزاده                                       33228110

اسلام آباد                                روستای اسلام آباد                                           آقای داداشی                                      22323444

مهدشت                                  روستای مهدشت                                               آقای ربیعی                                        09117766796

زغال چال                                 روستای زغال چال                                             آقای یعقوبی فر                                 09112551162 

هولار                                        روستای هولار                                                     خانم ایمانی

تیرکلا                                       روستای تیرکلا                                                    آقای محسنی