پشتیبانی 24 ساعته: 33241000-011

لیست شرکت ها

لیست شرکتهایی که از خانواده ایران پیمای ساری هستند:

1-بابل....(شرکت مسافربری آفتاب سیر):32278109_011   و    32278104-011

2-جویبار....(دفتر ایران پیما):42530010_011

3-شرکت کشتیرانی آونگ ساحل آریا

4-شرکت بازرگانی آونگ تجارت آریا

5-شرکت خدماتی طبرستان گشت