ماموریت

دسته: شرکت و تاریخچه نوشته شده توسط ایران پیما ساری

ایفای نقش محوری در توسعه صنعت اتوبوسرانی و ارتقای سطح مشتری مداری ، تکریم همکاران و بخصوص ذی نفعان.تشدید جذب مشتری بیشتر همراه با رفاه بیشتر ،رهبری بازار کشور در صنعت حمل ونقل از طریق رقابت و کسب رضایت مشتری.