پشتیبانی 24 ساعته: 33241000-011

منابع انسانی

از با ارزشمند ترین سرمایه های شرکت در حیطه حمل و نقل میباشد ما با استفاده از روش های علمی،تغییر نگرش از سنت به مدرنیته با ارتقا در صنعت علم و توان کارایی نیروی انسانی در راستای تحقق بخشیدن به اهداف تعیین شده به ویژه استفاده بهینه شهروندان از خدمات ناوگان حمل و نقل و اتوبوسرانی مورد توجه قرار خواهیم داد.موضوع مهمتر اینکه در راستای کاهش زمان انتظار مسافر با مدیریت صحیح ناوگان و با افزایش متوازن اتوبوس بخصوص اتوبوس های مدرن و تاسیسات حمل ونقل و در نهایت جلب رضایت مشتریان از خدمات ناوگان اتوبوسرانی گامهای موثری خواهیم برداشت.در طول سالیان گذشته در این شرکت ضمن ارج نهادن به زحمات مدیران سابق این مجموعه خدوم تفکر سیستماتیک را یکی از عوامل جهشی و موفقیت در حوزه مدیران میتوان عنوان کرد و این دیدگاه باعث شده افراد شاغل در این سازمان افرادی فرهیخته باشند و در نتیجه با فعالیت چنین افرادی ما شاهد پیشرفت و بهره برداری روزافزون در این شرکت خواهیم بود.